Cision Websolutions

Styrning

Värderingar, policyer och rutiner

Enade och implementerade i alla affärsenheter.

Årlig självskattning

För samtliga delområden i AQ's hållbarhetsarbete finns globala mål fastställda och dessa följs upp löpande genom AQ:s självskattning (Self Assesment).

Resultat, både positiva och negativa, ger kraft och energi åt vår utveckling för ett hållbart företagande nu och i framtiden.

Vår hållbarhetsrapportering är rapporterad i enlighet med UN Global Compacts ramverk för hållbar utveckling. Den är publicerad här .

Våra valda mål ur FN:s globala mål för hållbar utveckling

Uppförandekod

Alla AQ:s medarbetare har fått utbildning i AQ:s uppförandekod.

Kontakta oss om du vill rapportera ett brott mot AQ:s uppförandekod eller mot nationella lagar. Din identitet skyddas.

whistleblower@aqgroup.com