Cision Websolutions

Årsstämma 2020

Årsstämman hölls den 25 juni 2020, kl. 18:00 på AQ Plast, Regattagatan 16, i Västerås.

Protokoll årsstämma 2020.pdf

Bilaga 1 - Röstlängd årsstämma 2020 (förvaras hos bolaget)

Bilaga 2 & 3 - AQ Group Årsredovisning 2019 (inkl. revisionsberättelse).pdf

Bilaga 3 - Revisorsyttrande Ledande befattningshavares ersättningar 2019.pdf

Bilaga 4 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare AQ Group 2020.pdf

Kallelse till årsstämma AQ Group AB 2020.pdf

AQ Fullmaktsformulär stämma 2020.pdf

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 2020.pdf

Styrelsens redovisning av utvärderingen enligt artikel 9.1 för 2019.pdf