Cision Websolutions

Valberedning

Vid årsstämman den 21 april 2022 beslutades att valberedningen ska bestå av personer som utsetts av var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna. Mandattiden föreslås löpa till dess ny valberedning har konstituerats. I samband med utgången av tredje kvartalet kontaktar styrelsens ordförande de fyra största aktieägarna och uppmanar dessa att snarast utse en ledamot till valberedningen. Avstår aktieägare sin rätt att utse ledamot, ska rätten övergå till den närmast följande största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen utgår ej, men eventuella kostnader ska bäras av bolaget. 

Valberedningen består för närvarande av:

  • Henrik Carlman (Aeternum Capital)
  • Hans Christian Bratterud (ODIN Fonder), valberedningens ordförande
  • Per Olof Andersson
  • Claes Mellgren

I valberedningens uppgifter ingår att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • val av styrelse och styrelseordförande
  • val av ordförande vid årsstämman
  • val av revisor
  • arvode till styrelsen, utskotten och revisor

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.