Cision Websolutions

Valberedning

Enligt instruktion för valberedningen gällande från årsstämman 2022 tills vidare ska AQ Groups valberedning bestå av fyra personer som utsetts av var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s ägarstatistik per den sista dagen i augusti varje år. I samband med utgången av tredje kvartalet kontaktar styrelsens ordförande de fyra största aktieägarna i bolaget och uppmanar dessa att snarast utse en ledamot till valberedningen. Avstår aktieägare sin rätt att utse ledamot, ska rätten övergå till den närmast följande största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande. Mandattiden löper till dess ny valberedning har konstituerats.

Valberedningen består för närvarande av:

  • Björn Henriksson, utsedd av Nordea Fonder, valberedningens ordförande
  • Hans Christian Bratterud, utsedd av ODIN Fonder
  • Per Olof Andersson, eget innehav
  • Claes Mellgren, eget innehav

I valberedningens uppgifter ingår att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • val av stämmoordförande
  • antal styrelseledamöter och revisorer
  • val av styrelse och styrelseordförande
  • val av revisor
  • arvode till styrelsen, utskotten och revisor
  • i förekommande fall förslag till förändringar i gällande valberedningsinstruktion

Valberedningen förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan före januari månads utgång 2024 göra detta via e‑post till ir@aqgroup.com (rubricera ”Till Valberedningen”) eller per brev till Valberedningen, AQ Group AB, Regattagatan 29,723 48 Västerås.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 29 februari 2024 för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

Nu gällande instruktion för valberedning återfinns här och gäller tills vidare:
Instruktion för valberedningen, AQ Group AB.pdf