Cision Websolutions

Valberedning

Vid årsstämman den 21 april 2022 beslutades att AQ Groups valberedning skall bestå av fyra personer som utsetts av var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna. I samband med utgången av tredje kvartalet kontaktar styrelsens ordförande de fyra största aktieägarna i bolaget och uppmanar dessa att snarast utse en ledamot till valberedningen. Avstår aktieägare sin rätt att utse ledamot, ska rätten övergå till den närmast följande största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande. Mandattiden löper till dess ny valberedning har konstituerats.

I enlighet med detta har valberedningen nu utsetts och består av följande ledamöter:

  • Henrik Carlman, utsedd av Aeternum Capital
  • Hans Christian Bratterud, utsedd av ODIN Fonder
  • Per Olof Andersson, eget innehav
  • Claes Mellgren, eget innehav

Valberedningen har utsett Hans Christian Bratterud till sin ordförande.

Årsstämman kommer att äga rum den 20 april 2023 i Västerås.

I valberedningens uppgifter ingår att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • val av stämmoordförande
  • antal styrelseledamöter och revisorer
  • val av styrelse och styrelseordförande
  • val av revisor
  • arvode till styrelsen, utskotten och revisor
  • i förekommande fall förslag till förändringar i gällande valberedningsinstruktion

Valberedningen förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Nu gällande instruktion för valberedning återfinns här och gäller tills vidare:
Instruktion för valberedningen, AQ Group AB.pdf