Cision Websolutions

Valberedning

Vid årsstämman den 21 april 2021 beslutades att valberedningen ska bestå av personer som utsetts av var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna. Mandattiden föreslås löpa till dess ny valberedning har konstituerats. I samband med utgången av tredje kvartalet kontaktar styrelsens ordförande de fyra största aktieägarna och uppmanar dessa att snarast utse en ledamot till valberedningen. Avstår aktieägare sin rätt att utse ledamot, ska rätten övergå till den närmast följande största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen utgår ej, men eventuella kostnader ska bäras av bolaget. I valberedningens uppgifter föreslås ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende; val av stämmoordförande och protokollförare vid stämman, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelsen, utskotten och revisor.

Valberedningens sammansättning är nu offentliggjord och den består av..

  • Henrik Carlman (Aeternum Capital)
  • Hans Christian Bratterud (ODIN Fonder), valberedningens ordförande
  • Per Olof Andersson
  • Claes Mellgren

I valberedningens uppgifter ingår att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • val av styrelse och styrelseordförande
  • val av ordförande vid årsstämman
  • val av revisor
  • arvode till styrelsen, utskotten och revisor

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan före januari månads utgång 2022 göra detta via e-post till ir@aqg.se (rubricera "Till Valberedningen") eller per brev till Valberedningen, AQ Group AB, Regattagatan 29, 723 48 Västerås.

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.