Cision Websolutions

Risker

Ägande av och investeringar i AQ är förenat med risker. Bolagets verksamhet påverkas av ett antal faktorer som i vissa avseenden inte alls, och i andra avseenden inte helt, kan kontrolleras av Bolaget. Dessa faktorer kan komma att medföra negativ påverkan på Bolagets verksamhet. Nedan redogörs för ett antal risker som kan komma att påverka bolagets framtida utveckling. Den ordning som riskerna presenteras är inte en indikation på sannolikheten för att de ska inträffa eller hur allvarliga de är. Redogörelsen gör inte anspråk på att vara fullständig. Samtliga faktorer beskrivs inte i detalj utan en fullständig utvärdering måste innefatta all information i detta Prospekt samt en allmän omvärldsbedömning. Ytterligare risker och osäkerheter som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande anser vara obetydliga, kan komma att få väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning i övrigt.
 

Risker relaterade till verksamhet
 

Beroende av kunder

AQ har idag ett flertal kunder från en rad olika branscher. Enskilda dotterbolag inom Koncernen kan ha ett betydande kundberoende vilket kan sätta press på resultat och överlevnadsförmåga för enskilda dotterbolag. 
Det är en risk att AQ har en stor andel av försäljning till ett fåtal stora kunder. Dessa stora internationella kunder består av många enheter globalt som gör affärer med olika dotterbolag inom AQ. Försäljning till Bolagets största kund utgör 15 % av AQs totala omsättning 2021 och är uppdelad på flera olika bolag hos kunden. Om någon av dessa stora kunder skulle minska sina inköp kraftigt kan det påverka AQs verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Legala risker hänförliga till kund- och leverantörsavtal

I avtalen med Bolagets större kunder kan särskilt noteras att dessa är kundvänliga och i flera fall ger kunden rätt till förseningsviten, rätt till skadestånd vid felaktiga och försenade produkter samt rätt till leveranser under en period av 15 år. Vissa av kundavtalen innehåller skadelöshetsförbindelser, till exempel avseende immaterialrättsintrång. Bolagets ansvar enligt kundavtalen speglas inte alltid i de åtaganden Bolagets leverantörer har enligt leverantörsavtalen. Generellt sett utställs kortare garantitider under leverantörsavtalen än vad som utställs under kundavtalen.
Dessa diskrepanser medför en risk för Bolaget att drabbas av kostnader som Bolaget inte kan föra vidare till sina leverantörer. Om risken realiseras kan det ha en negativ effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning.
Immateriella rättigheter regleras inte i leverantörsavtalen, vilket innebär att Bolagets rätt till de immateriella rättigheter som följer av leverans av produkter under ett avtal kan ifrågasättas. Om Bolaget inte säkerställt sin rätt till dessa rättigheter, torde det bli svårt att i nästa led garantera och hålla kund skadelös för sådana intrång, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.
Under såväl kund- som leverantörsavtal är det vanligt förekommande att Bolaget och dotterbolag listade i bilaga till avtalet, vilken kan ändras från tid till annan, ska anses utgöra avtalsparter under avtalet, trots att avtalen inte skrivits under på dotterbolagens vägnar. Det är i dessa fall oklart om dotterbolagen blir bundna av avtalen. För det fall det görs inköp respektive försäljningar under avtal som ingåtts av Bolaget men de facto genomförs via dotterbolagen och om inte någon hänvisning till huvudavtalet sker föreligger det en risk för att de bestämmelser som följer av lag blir tillämpliga i stället för de villkor som följer av huvudavtalet, vilket kan innebära för Bolaget sämre villkor. Om denna risk realiseras, kan det få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Vissa av dotterbolagens kundordrar och inköpsordrar saknar uttryckliga regleringar avseende vilka bestämmelser som ska reglera ordrarna. Det är därför oklart vilka villkor som ska tillämpas på förhållandet mellan parterna i respektive order. För det fall huvudavtalet inte blir tillämpligt för ordrarna, gäller tillämpliga dispositiva lagregler vilket kan innebära för Bolaget sämre villkor. Om denna risk realiseras, kan det få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Kreditrisk

Koncernens kreditrisker är främst knutna till kundfordringar. AQs betalningsvillkor är ofta långa från kunder. Om en kund får ekonomiska problem och inte kan fullgöra sina betalningar kan det innebära betydande merkostnader för Bolaget. Vidare finns en kreditrisk hänförlig till att kundavtalen i vissa fall medger att tredje part som inte är dotterbolag till kunden har rätt att lägga beställning enligt de villkor som framgår av avtalet. Bolaget kan inte i dessa fall inte styra vilket bolag de ingår avtal med och därmed inte heller kontrollera deras kreditvärdighet. Detta kan i sin tur leda till ökad risk för kundförlust, vilket kan påverka AQs resultat och finansiella ställning.

Finansierings- och likviditetsrisker

Med finansierings- och likviditetsrisk avses risken att refinansiering av förfallande lån försvåras eller blir kostsam, att finansiella åtaganden i kredit- och låneavtal inte kan uppfyllas samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas till följd av otillräcklig likviditet eller svårighet att erhålla extern finansiering. Detta kan leda till att Bolagets finansiella ställning och resultat påverkas negativt.

Konkurrens

AQ verkar på en konkurrensutsatt marknad. Förändringar i konkurrenssituationen på de marknader där Koncernen verkar kan minska AQs försäljning eller marknadsandel. I framtiden kan det finnas risk för att Bolaget inte kan erbjuda attraktiva produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser på marknaden. En sådan utveckling skulle kunna riskera att påverka Bolagets resultat negativt.

Marknadsrisker

Marknadsrisker är bl.a. risk för att verkligt värde på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. De marknadsrisker som främst påverkar Koncernen utgörs av ränterisker, valutarisker och andra prisrisker såsom inköp och råvarupriser.

Ränterisker

Koncernens ränterisker avser Koncernens finansiering hos kreditinstitut och uppstår genom upplåning som företrädesvis sker till rörlig ränta. Räntekostnader påverkas bland annat av nivån på aktuella marknadsräntor och kreditinstitutens marginaler samt av vilken strategi Bolaget väljer för räntesäkring. All finansiering hos kreditinstitut sker f.n. med rörlig ränta, kopplad till bankens basränta som är relaterad till Riksbankens reporänta. Räntehöjningar kan komma att påverka Bolagets resultat negativt. Med nettolåneskulden 2021-12-31 innebär en förändring med 1 procentenhet en resultatpåverkan med ca 3 MSEK.

Valutarisker

Koncernens verksamhet bedrivs till stor del i Sverige. I Koncernen ingår även dotterföretag inom euro-området samt Bulgarien, Indien, Kina, Mexiko, Ungern, Polen, Serbien, Kanada, USA och Brasilien. Största delen av AQs inköp i utländsk valuta sker i EUR, CNY (Kina), BGN (Bulgarien) och USD. Valutakursförändringar kan påverka prisbilden på Bolagets produkter. Vidare påverkar förändringar i valuta resultat- och balansräkningen, eftersom dessa enligt tillämpliga redovisningsregler värderas till marknadsvärdet i koncernredovisningen. Vid omräkning av utländska dotterbolag till SEK uppstår en omräkningseffekt. Tre valutor svarar för huvuddelen av omräkningsexponeringen år 2021 det är PLN som vid en procents förändring ger en resultateffekt före skatt med 5 MSEK och EUR samt BGN som ger en motsvarande
resultatpåverkan med 3 MSEK vardera. Förändringar i valutakurser mot den svenska kronan kan påverka lönsamheten, vilket i sin tur påverkar Bolagets finansiella ställning och resultat.

Inköp och råvaruprisrisker

Med råvaruprisrisk avses förändringen i priset på insatsvaror och dess påverkan på resultatet. För Koncernen är det främst förändringar av råmaterial som utgör en råvaruprisrisk. Bolagets inköp av material till olika processer är betydande. Koncernen är beroende av leveranser från sina leverantörer i enlighet med överenskomna krav avseende t.ex. kvalitet, kvantitet och leveranstid. Koncernen påverkas negativt av att dess leverantörer inte kan leverera visst material enligt överenskommelse eller levererar med undermålig kvalitet, eller möter finansiella, legala eller operativa problem. Det finns en risk att kraftiga prishöjningar på inköpt material där Bolaget inte har möjlighet att kompensera prisökningarna kan påverka Bolagets resultat negativt.

Varulager och inkurans

Koncernen måste ha ett varulager för att kunna leverera till kund. Varulagret kan genom olika omständigheter som t.ex. om och nykonstruktion, ändrat material, nedläggning av produkt, utgånget förbrukningsdatum m.m. bli föremål för inkurans. Om varulagret inte kommer till användning kan det uppstå betydande merkostnader.

Produktionsstörningar

AQ har en omfattande processkedja och har produktionsanläggningar med verksamheter i Brasilien, Bulgarien, Estland, Finland, Indien, Italien, Finland, Kanada, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Serbien, Sverige, Ungern och USA för tillverkning inom flera olika teknikområden. Avbrott eller haveri i någon process på någon av produktionsanläggningarna, orsakade av t.ex. brand, maskinhaveri, väderförhållande, naturkatastrof eller arbetsmarknadskonflikt kan få negativa effekter i form av att Koncernen inte kan fullfölja leveranser till kund vilka ofta är beroende av leveranser i rätt tid, detta kan betyda merkostnader för Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Reklamationer

AQ levererar ofta komponenter och system med garantivillkor på 24 månader efter leveransdatum eller i enlighet med vad som avtalats. Reparation eller utbyte av felaktigt tillverkad komponent sker om arbetet avviker från vad som avtalats, inte är fackmannamässigt utfört eller fabrikationsprocessen varit felaktig. För systemleveranser är det fråga om reparation eller service som sker, antingen hos Bolaget eller hos kund eller slutkund. Därtill kan kunden vara berättigad till skadestånd. Det kan innebära betydande merkostnader för AQ vilket kan påverka Bolagets finansiella ställning och resultat negativt.

Nyckelpersoner

AQ är beroende av ett antal befintliga nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Nyckelpersoner har stor betydelse för AQs framtida framgång. AQs förmåga att behålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Bolagets kontroll. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget och AQ inte kan attrahera kvalificerade medarbetare kan detta ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Försäkringar

AQ är en tillverkande produktions-, teknik- och logistikpartner, vilket innebär att AQ inte är produktägare. Försäkringsrisken avser de kostnader AQ kan drabbas av på grund av ett otillräckligt försäkringsskydd avseende produkt, egendom, avbrott, ansvar, miljö, transport, liv och pensioner. Bolaget tecknar försäkringar inom Koncernen i den mån det bedöms affärsmässigt motiverat. Det finns en risk att omfattningen på Bolagets försäkringsskydd inte visar sig vara tillräckligt. Om detta är fallet kan det komma ha en negativ inverkan på AQs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

IT

Koncernens verksamhet är beroende av ett fungerande IT-system. Störningar i IT-systemen kan leda till allvarliga störningar i hela verksamheten så som produktionsbortfall, förlust av order och fakturering. Störningar eller förlust av data kan påverka Bolagets finansiella ställning och resultat negativt.

Goodwill

En av Koncernens största anläggningstillgångar utgörs av goodwill. Denna är inte föremål för planenlig avskrivning. I stället testas eventuellt nedskrivningsbehov årligen eller oftare om indikation finns på väsentlig värdenedgång, i enlighet med IAS 38. Det finns följaktligen en risk för nedskrivning av goodwillposten i Koncernens balansräkning. Om risken realiseras så medför det att Koncernens finansiella ställning försämras.

Miljörisker

Inom Koncernen finns bolag som bedriver tillståndspliktig verksamhet och bolag som bedriver anmälningspliktig verksamhet. Ett haveri vid en tillståndspliktig verksamhet kan påverka lönsamheten, vilket i sin tur påverkar Bolagets finansiella ställning och resultat. Koncernens verksamhet påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom transportutsläpp vid transporter av råvaror och insatsvaror från leverantörer till produktionsanläggningar och från produktionsanläggningar till kund, samt genom produkternas innehåll av miljöbelastande ämnen och produkternas förpackningar. Förändringar i lagstiftning eller myndighetsregleringar som innebär nya eller strängare krav eller ändrade villkor avseende hälsa, säkerhet och miljö, liksom en utveckling mot striktare myndighetstillämpning av lagar och regleringar, kan kräva ytterligare investeringar och leda till ökade kostnader och andra åtaganden för den verksamhet inom Koncernen som är föremål för nämnda regleringar. Om AQ inte lyckas möta sådana förändringar på ett kostnadseffektivt sätt eller upprätthålla nödvändiga tillstånd kan AQs verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas negativt. Vidare finns det risk att Koncernens nuvarande och tidigare verksamhet kan ha medfört föroreningar av mark där verksamheten från tid till annan bedrivits. Föroreningar som AQs verksamhet orsakat kan medföra att Koncernen blir skyldig att vidta sanerings- och andra återställningsåtgärder, vilket kan få en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Konjukturer och politisk utveckling 

Kontraktstillverkning och verksamheter på tre kontinenter är relativt konjunkturkänslig och AQ är beroende av vilka förutsättningar kunderna har och i vilken omfattning och var de väljer att producera sina produkter. Om den politiska utvecklingen och konjunkturen utvecklas negativt kan det påverka Bolagets finansiella ställning och resultat negativt.

Skatterisker

Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av gällande skatteregler och olika skattemyndigheters krav. Det kan finnas en risk att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser och praxis är felaktig eller att sådana regler ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom skattemyndighets beslut kan därför AQs tidigare eller nuvarande skattesituation komma att förändras vilket kan komma att få en negativ inverkan på AQs verksamhet, resultat och finansiella ställning. Bolagets skatterisker är i huvudsak relaterade till prissättningen av koncerninterna transaktioner såsom risk för uttagsbeskattning i samband med överföring av produktportfölj samt brister i internprissättningsdokumentation, vilket kan komma att påverka AQs verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.
 

Risker relaterade till aktierna

Aktiernas kursutveckling

Värdepappershandel är alltid förknippat med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering kan sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka hela eller ens delar av investerat kapital. Därtill bör noteras att prissättningen av Bolagets aktier är beroende av faktorer som AQ inte råder över, bland annat aktiemarknadens förväntningar och utveckling samt den ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Investeringar i AQ-aktien bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell information om branschen.
En investering i aktier bör aldrig ses som ett snabbt sätt att generera avkastning utan snarare som en investering som genom- förs på lång sikt med kapital som kan undvaras. Priset på aktierna kan bli föremål för fluktuationer till följd av en förändrad uppfattning på kapitalmarknaden avseende aktierna på grund av olika omständigheter och händelser såsom ändringar i tillämpliga lagar och andra regler som påverkar Bolagets verksamhet, eller förändringar i Bolagets resultat och affärsutveckling, såsom större variation i intäkt och resultat från år till år till följd av tendensen i marknaden. Aktiemarknader kan från tid till annan uppvisa betydande fluktuationer avseende pris och volym som inte behöver vara relaterade till Bolagets verksamhet eller framtidsutsikter. Därutöver kan Bolagets resultat och framtidsutsikter från tid till annan komma att vara lägre än förväntningarna från kapitalmarknader, analytiker eller investerare. Någon eller några av dessa faktorer kan resultera i att aktiekursen faller.

Likviditet i Bolagets aktier

Det finns en risk att en likvid handel i aktierna inte upprätthålls. Bolaget kan inte förutse i vilken mån investerarintresse kommer att leda till utveckling och upprätthållande av en aktiv och likvid handelsmarknad för aktierna. Om en aktiv och likvid handel inte är varaktig kan det innebära svårigheter att avyttra aktierna.

Påverkan från större aktieägare

Dagens större aktieägare i Bolaget förfogar över betydande aktieposter i Bolaget. Således kan dessa större aktieägare komma att påverka Bolaget avseende bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma. Dessa större aktieägares intressen kan komma att skilja sig från övriga aktieägares intressen. Om någon större aktieägare bestämmer sig för att avyttra sitt innehav kan det komma att påverka aktiekursen negativt.

Erbjudande av aktier i framtiden

Bolaget kan i framtiden komma att emittera aktier eller andra värdepapper för att t.ex. kunna genomföra investeringar. En framtida emission kan påverka aktiekursen negativt och kan medföra att utdelningsbara medel per aktie minskar. En nyemission av aktier kan också medföra utspädning för de aktieägare som eventuellt inte har möjlighet att teckna aktier i emissionen i förhållande till sitt innehav.

Risker relaterade till utdelning

Bolagets utdelningspolicy innebär att utdelningen över en konjunkturperiod ska följa resultatet och motsvara 25 procent av Bolagets vinst efter skatt, med hänsyn tagen till investeringsbehov och finansiell ställning. Det finns en risk att Bolaget inte presterar ett positivt resultat och därför inte kan genomföra någon vinstutdelning. Det finns också en risk att utdelning inte kan ske trots positivt resultat till följd av investeringsbehov eller finansiell ställning. Särskilt kan de finansiella åtaganden som Bolaget uppställt i förhållande till sina långivare leda till att vinstutdelning inte kan ske trots positivt resultat.