Cision Websolutions

Utskott

Ersättningsutskottet

Styrelsen har den 20 april 2023 utsett ett ersättningsutskott som består av:

  • Claes Mellgren – Ordförande i ersättningsutskottet
  • P-­O Andersson – Ledamot i ersättningsutskottet


Ersättningsutskottets arbete
Ersättningsutskottet utarbetar styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Förslaget behandlas i styrelsen och föreläggs årsstämman för beslut. Ersättningsutskottet har också i uppgift att behandla och bereda ersättningsfrågor för bolagsledningen som styrelsen sedan fattar beslut om. Ersättningsutskottet utarbetar således förslag för den verkställande direktörens anställningsvillkor. Verkställande direktören samråder med ersättningsutskottet om anställningsvillkoren för övriga medlemmar i bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget samt tillse att bolagets revisor senast tre veckor före årsstämman lämnar skriftligt yttrande till styrelsen om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Revisionsutskottet

Styrelsen har den 20 april 2023 även utsett ett revisionsutskott som består av:
• Gunilla Spongh -­ Ordförande i revisionsutskottet
• Kristina Willgård -­ Ledamot i revisionsutskottet
• Ulf Gundemark -­ Ledamot i revisionsutskottet

Revisionsutskottets arbete
Revisionsutskottet har en övervakande roll av bolagets finansiella rapportering. Revisionsutskottet övervakar effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen. Till revisionsutskottets uppgifter hör bland annat att hålla löpande kontakt med bolagets revisor för att säkerställa att bolagets interna och externa redovisning uppfyller de krav som ställs på ett marknadsnoterat bolag och diskutera omfattning och inriktning av revisionsarbetet, utvärdera genomförd revisionsinsats och informera bolagets styrelse om resultatet av revisionen och resultatet av utvärderingen. Revisionsutskottet biträder även valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer samt arvodering av revisionsinsatsen.