Cision Websolutions

Bolagsstyrning

Så här styrs AQ

Bolagsstyrningen i AQ Group AB (publ) innebär att säkerställa att bolaget sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt, genom en kombination av skrivna regler och praxis. AQ Group följer i tillämpliga delar ”Svensk kod för bolagsstyrning” som gäller för svenska bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad (NASDAQ Stockholm).

Kodens princip är att följa eller förklara. AQ Group avviker från koden i följande fall:
• Valberedningen: skall enligt koden utgöras av en majoritet av icke styrelseledamöter och att högst en av ledamöterna i valberedning får vara beroende till bolagets större aktieägare. AQ största ägare har ansett att bolagets ägarstruktur, med två ägare som tillsammans äger ca 40 % av aktierna i bolaget, i valberedningen bäst företräds av dessa ägare tillsammans med andra aktieägare.
Under 2016 så har styrelsen inrättat ett revisions- respektive ersättningsutskott.