Cision Websolutions

Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 hölls 21 april kl 18.00 på Plaza Hotel i Västerås.

AQ Group AB protokoll årsstämma 2022.pdf

Bilaga 1 - Röstlängd årsstämma 2022 (förvaras hos bolaget)

Bilaga 2 - Bolagsordning antagen vid årsstämma.pdf

Bilaga 3 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.pdf

Bilaga 4 - Beslut om instruktion för valberedningen.pdf

Bilaga 5 - Beslut om införande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2022-2025 och riktad emission av teckningsoptioner.pdf

Bilaga 6 - Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission.pdf

 

Kallelse till årsstämma 2022 i AQ Group AB (publ).pdf

AQ Group Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2021.pdf

Styrelsens förslagsdokument och yttrande enligt 18_4 ABL.pdf

Bilaga A till valberedningens förslagsdokument, reviderad instruktion till valberedningen.pdf

Valberedningens förslag till Styrelse för AQ Group AB.pdf

Ersättningsrapport AQ Group 2021.pdf

Revisorsyttrande ABL avseende ersättningar till ledande befattningshavare AQ Group 2021.pdf

Bilaga A - Optionsvillkor.pdf

AQ Group Fullmaktsformulär årsstämma.pdf

Personuppgiftspolicy AQ Group.pdf