Cision Websolutions

Årsstämma 2021

Årsstämman hölls den 21 april, 2021 i Västerås.

Protokoll AQ Group årsstämma 2021.pdf

Bilaga 1 - Kallelse.pdf

Bilaga 2 - Formulär för förhandsröstning.pdf

Bilaga 3 - Resultat av poströstning - AQ Group Årsstämma 2021.pdf

Bilaga 4 - Röstlängd årsstämma 2021 (förvaras hos bolaget)

Bilaga 5 - Förslag till bolagsordning.pdf

Bilaga 6 - Utnämnande av valberedning och dess uppgifter.pdf

Bilaga 7 - Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.pdf

Bilaga 8 - Bemyndigande att besluta om nyemission.pdf

Valberedningens förslag till Styrelse för AQ Group AB 2021.pdf

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 2020 AQ Group.pdf

AQ Group Årsredovisning 2020.pdf

Ersättningsrapport AQ Group 2020.pdf

Revisorsyttrande Ledande befattningshavares ersättningar 2020.pdf