Cision Websolutions

Årsstämma 2018

Årsstämman 2018

Hölls i Västerås torsdagen den 26 april klockan 18:00 i Culturen, 4:e teatern, Sintervägen 4, Västerås.

Protokoll årsstämma 2018.pdf

Kallelse till årsstämma i AQ Group 2018.pdf

AQ Fullmaktsformulär stämma 2018-SV.pdf

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare AQ Group.pdf

Revisorsyttrande Ledande befattningshavares ersättningar 2017.pdf

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 2017.pdf

Styrelsens redovisning av utvärderingen enligt artikel 9 för 2017.pdf

Valberedningens förslag till val av styrelse 2018.pdf