Cision Websolutions

Rörlig ersättning

Redogörelse för AQ Groups rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram i enlighet med Svensk kod för Bolagsstyrning (”Koden”) 10.3

I enlighet med Koden 10.3 lämnas en redogörelse för AQ Group AB:s rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget, se ”Koncernledning”.

AQ Group AB har inga incitamentsprogram. Rörliga ersättningar till AQ Group AB:s ledningsgrupp utgörs av rörlig kontantlön (bonus). Årsstämman 2021 har antagit följande principer för rörlig kontantersättning: Utöver fast lön skall rörliga ersättningar i förekommande fall kunna erbjudas, vilka ersättningar skall vara kopplade till förutbestämda och tydligt uppställda mätbara målkriterier med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningen ska kunna utgå som kontant ersättning eller extra premieinbetalningar till pensionsförsäkring. Den rörliga ersättningen skall sammantaget beloppsmässigt inte överstiga den fasta lön som utbetalats till berörd befattningshavare. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Följande riktlinjer antogs på årsstämman 2021: Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.pdf